Информационни табели

Проектните Натура 2000 зони, в които основно работи проекта, предлагат важни гнездови и хранителни местообитания за египетския лешояд. Във всички целеви зони ще бъдат поставени информационни табели, които да осведомяват широката общественост и местните общости за програмата LIFE+ и изпълнението на настоящия проект, за мрежата Натура 2000 и защо тези места са толкова важни за опазване на биологичното разнообразие и в частност на египетския лешояд.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България