Долината Компсатос

Долина Компсатос – зона под специална защита GR1130012


Местоположение
Специалната защитена зона на долината Компсатос се намира в североизточната част на Гърция, в близост до границата с България. Тя е причислена към община Иазмос и е разположена до най-близкото голямо село. Останки от стари малки селца са открити в по-високите части на региона. Реката Кобсатос пресича долината, създавайки дълбоки и стръмни склонове.

Kompsatou map

Kompsatou

Внушителни скални образувания, наречени "Тракика Метеора" (L. Sidiropoulos )


Ландшафт и биоразнообразие
Тази дълбока долина е заобиколена от хълмове, покрити с широколистни гори (предимно стари дъбови гори), храсталаци и пасища. В някои райони на реката се наблюдават местообитания като лонгозни гори от върби и тополи или пясъчни плитчини в близост до ливади и малки полета. Много от скалните откоси са разпръснати по стръмните планински склонове, като най-впечатляващият от тях е Тракийският Метеора. Тези скални образувания са важни гнездови местообитания за грабливите птици и лешоядите, както и за черният щъркел. Стотици диви коне намират убежище в тази долина и заедно с хилядите селскостопански животни поддържат пасищата и откритите гори. В района присъства и вълкът, който от време на време нанася щети на селскостопанските животни.

Значение
Регистрирани са двадесет и осем вида от активните през деня грабливи птици, като в тази бройка се включват видове с особено значение като белоопашатият мишелов, белоглавия лешояд, скалният и царският орел, както и черният лешояд. Техните популации са малки, въпреки че има изобилие от естествени източници на храна. Все още се наблюдават две двойки египетски лешояди, но всяка година и двете не създават поколение.

Поминък
Основната човешка дейност е животновъдството. През пролетта и лятото, много овчари се съсредоточават в по-високите части на долината и склоновете са пълни с добитък. В тези пасища, дъбовете са стари и ниски дървета с характерна форма, в следствие от дългогодишното подкастряне на короните.
Интензивната упротреба на горите е другата основна дейност и на някои места дъбовата гора е заменена с иглолистни насаждения. Развиващи се дейности на еко туризма са планинското катерене и туризмът, като интересните пътеки са маркирани.

Kompsatou livelihood

Планински ливади и обширни дъбови гори (L. Sidiropoulos)

Заплахи
Незаконната употреба на отровни примамки, както от животновъдите така и от ловците, има пряко въздействие върху лешоядите, което може да доведе дори до изчезването им от района. Интензивната употреба на горите с премахването на старите и мъртвите дървета в горите, както и замяната на старите дъбови гори с иглолистни насаждения, води до унищожаване на ландшафта и на местообитанията на  хищните птици и горските видове. Прекомерната паша също допринася за унищожаването на горите и ерозирането на почвата. Потенциална заплаха са плановете за изграждане на язовир с голяма площ на река Компсатос, както и инсталирането на ветрогенератори.

Природозащитен статус
Долината Компсатос е включена в  групата на “Зони със специална защита”, в "Oбектите с обществена значимост” и в "Зони значеми за птиците”.

Kompsatou bridge


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България