Причини за смъртност

Египетският лешояд е една от най-бързо намаляващите видове птици в света. Днес оцеляването на беловласия старейшина се превръща в истинско изпитание. Със своята дейност човек променя условията на околната средата, създавайки многобройни рискове за живота на лешоядите. Причините за високата смъртност на световнозастрашения вид могат да се търсят както в гнездовите територии така и по миграционните пътища и в местата за зимуване. Отровите са основен фактор, причиняващ смъртност сред египетските лешояди. Приемането на отровена или замърсена с вредни вещества храна отнема живота както на възрастните така и на младите птици. От друга страна имунитета на лешоядите силно намалява при консумация на третирани с антибиотици домашни животни, което е предпоставка за развитието на опасни болести.

threats

Снимка: Torsten Prohl

Браконерския отстрел  и ограбването на гнездата също имат първостепенно значение за намаляването на световнозастрашения вид. Със своето присъствие в близост до гнездата човек може да причини безпокойство и лешоядите да оставят за дълго време своите яйца и малки незащитени. Това се оказва пагубно за младото поколение. Сериозен риск за живота на лешоядите крие и опасната електропреносна мрежа. Основните заплахи за египетския лешояд по миграционните пътища и в зимните квартири до голяма степен са идентични с тези в гнездовите територии, но са необходими още допълнителни проучвания за планиране на конкретни дейности, целящи ефективното опазване на вида.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България