Билото на планина Козяка

Билото на планина Козяка
Национално име: Korufes orous Koziaka
 
Местоположение
Връх Керкетио (Козякас), се намира на източния край на централна Пинд планина, простираща се от Калампака до град Пили извън Трикала.

Ландшафт и биоразнообразие
Планинската верига е скалиста, с ниска и рядка растителност и е покрита с редки иглолистни гори, пасища и храстови формации.

Значение
Това е важен район за размножаважите се грабливи птици и видовете, свързани с гората. До средата на 90-те години районът е приютявал колония Gyps fulvus. Други важни видове: Falco biarmicus, Falco Peregrinus, Milvus мигранс, Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Ciconia nigra.

Препитание
Човешките дейности включват животновъдство, селско стопанство и туризъм.
Заплахи
Основните заплахи за видовете в района включват незаконната употреба на отровни примамки, което представлява еднa сериозна опасност за лешоядите, както и пътното строителство, което в миналото е довело до напускането на колония от Gyps fulvus, както и до значителенoто намаляване на Neophron percnopterus в района. Интензивното използване на горите (голата сеч, премахването на зрели и мъртви дървета) не спомага за опазване на видовете, свързани с гората.

Conservation status
•    SPA: GR1440006 Koryfes Orous Koziaka (19,726 ha, 96 %)
•    SCI: GR1440002 Kerketio Oros (Koziakas) (50,431 ha, 98 %)
•    CHA: Koziakas (51,864 ha, 97 %)


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България