Планините Парамитиа, проломите Каламас и Ахерондас

Планините Парамитиа, проломите Каламас и Ахерондас

Национално име: Ori Paramuthias, stena Kalama kai stena Acheronta
 
Местоплоложение
Това е дълга планинска верига, простирща се от север на юг и разположена на изток от село Парамитиа. На запад се характеризира с високи стръмни скали. Също така областта включва ждрелото, формирано от река Ахеронтас в южния край на планинската верига Парамитиа  и самата река, с относително тясна зона от двете страни на речното корито, както и ждрелото на реката Каламас.

Ландшафт и биоразнообразие
Областта на планините Парамития е покрита от храстови формации, иглолистни гори, обширни скални разкрития, планински пасища и отвесни склонове. Районът на ждрелото Ахеронтас и Каламас пoказва изключително разнообразие от местообитания. Екосистемите й включват широколистни гори и храстови формации в нископланинската зона, орни площи в низинната област, както и мочурливи райони с питейна вода, блата със слабо солена вода, обработваеми площи и райони с храстова растителност. Районът на ждрелото Ахерондас е световноизвестна историческа забележителност, тъй като, според древните гърци, представлява входа към подземния свят.

Значение
Важен район за гнездящи, мигриращи и зимуващи водолюбиви птици и грабливи птици, както и много важна област за хищни птици. Гнездящите птици включват 8 от 21-те вида, които се срещат в Европа само по Средиземноморието. Важни видове птици, които се срещат в района: Falco naumanni, Falco Peregrinus, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus fasciatus, Falco vespertinus, цирк macrourus.

Поминък
Основните човешки дейности са земеделие, животновъдство и отдих.

Заплахи
Както в повечето планински и нископланински региони в Гърция, хабитатите в района са застрашени от изоставянето на традиционното ползване на земята, основно екстензивното животновъдство. Последиците са залесяването на откритите пространства, хомогенизирането на естествените екосистеми и намаляване на наличието на храна за лешоядите , особено след закриването на бунищата и влизането в сила на по-строго законодателство по отношение на изоставянето на животински трупове и останки от кланниците. Други значителни заплахи са незаконната употреба на отровни примамки и незаконният лов. Друга сериозна заплаха е строителството на туристическа и рекреационна инфраструктура (основно в района на ждрелото Ахерондас).
 
Природозащитен статус
•    SPA: GR2120008 Ori Paramythias, Stena Kalama kai Stena Acheronta (11,692 ha, 50 %)
•    SCI: GR2120004 Stena Kalama (1,820 ha, 11 %)
•    WR: Paramythia - Petousi - Ag. Kyriaki (3,322 ha, 10 %), Raveni - Malounio - Pente Ekklisies (2,506 ha, 9 %)
•    SPA: GR2120008 Ori Paramythias, stena Kalama kai Stena Acheronta (11,692 ha, 47 %)
•    SCI: GR2140001 Ekvoles Acheronta (apo Glossa eos Alonaki) kai stena Acheronta (4,628 ha, 74 %), GR2140003 Paraktia thalassia zoni apo Parga eos akrotirio Agios Thomas (Preveza), Akr. Keladio - Ag. Thomas (1,529 ha, 4.9 %)
•    WR: Tourla - Moungila - Vorilla Dimon Lourou kai Fanarion (2,575 ha, 20 %), Ammoudias - Valanidorachis - Loutsas Dimou Fanariou (899 ha, 12 %)


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България