Маджарово

Защитена зона „Маджарово” (BG0002014)

madjarovo
Местоположение

Защитена зона (ЗЗ) „Маджарово“ обхваща част от дълбока, тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и скални масиви. Мястото е разположено в Източните Родопи между село Бориславци и град Маджарово.

Madzharovo map
Ландшафт и биоразнообразие
Разнообразният релеф от скални комплекси, каменисти сипеи и почвена покривка обуславят развитието на мозайка от дървесна, храстова и тревиста растителност. Селскостопанските земи са разположени главно по високите части на долината. Тук се срещат кафява крастава жаба, змия червейница, турска боа, шипобедрена и шипоопашата костенурки, пъстър скален дрозд, скална зидарка, сокол скитник, дива котка, заек, вълк, дива свиня и др.
 На територията Маджарово са установени 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България, а 78 са от европейско природозащитно значение. 
Значимост
Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. Тук се намира една от двете колонии на белоглавия лешояд в България. Маджарово е едно от най-важните места в страната за опазването на грабливите птици и специално за световно застрашения египетски лешояд.

madzharovo
Снимка: Torsten Prohl

Поминък
До началото на 90-те години на миналия век района на град Маджарово се е характеризирал с развита минна промишленост. Сега хората разчитат на животновъдство и слабо застъпено земеделие. Голям потенциал дава туризмът, свързан с наблюдение на дивата природа.
Заплахи
Поради обезлюдяването в района намалява броя на екстензивно отглежданите домашни животни. Вследствие от това има намален хранителен ресурс за лешоядните птици, обрасване на пасища и загуба на биоразнообраие. Други проблеми са бракониерството, възможното безпокойството на птици през размножителния сезон, пожари, инвестиционни намерения за малки водноелектрически централи и вятърни генератори.
Природозащитен статус
Около 7% от територията на Маджарово е поставена под законова защита съгласно националното законодателство. Защитената местност “Патронка” е обявена за опазване на колонията белоглави лешояди. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България