Бяла река

Защитена зона „Бяла река” (BG0002019)

Byala reka

Снимка: Волен Аркумарев
Местоположение
Защитена зона (ЗЗ) „Бяла река“ се намира в Южна България в непосредствена близост до границата с Република Гърция. Тя обхваща водосбора на едноименната река в най-югоизточната част на Източните Родопи, заедно със заобикалящите я планински хълмове.

Byala reka
Ландшафт и биоразнообразие
На отделни места в района се срещат единични и невисоки скали.  Около населените места има малки селскостопански земи. Растителността в района е много разнообразна и подложена на силно средиземноморско влияние. Широко разпространение имат смесените дъбови гори и храстови растения. Поради слабата населеност и граничния режим тук са се запазили гори от мизийски бук и горун. Фауната е представена от над 100 вида пеперуди, родопски щипок, змиеок гущер, сухоземни и водни костенурки, голям маслинов присмехулник,  червеногушо коприварче,  козодой, белочела сврачка,  късопръст ястреб, вълк, заек, сърна, прилепи и др.   В района на Бяла река са установени 167 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България, а 67 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Бяла река е място от световно значение, като представителен район за
Средиземноморския биом. Тя е важна зона за храна и почивка на световно застрашените  черен и египетски лешояд.
Поминък
Основният поминък на хората е традиционното (екстензивно) животновъдство, земеделие, горско стопанство.
Заплахи
Като повечето обезлюдяващи се територии у нас, в зоната се наблюдава намаляване броя на домашните животни, което ограничава естествената храна на лешоядите. Други заплахи са бракониерството, пожарите, необезопасени електрически стълбове, инвестиционни намерения (вятърни генератори, соларни паркове, малки водни електроцентрали) унищожаващи биоразнообразието.
Природозащитен статус
Около 4% от територията на ЗЗ „Бяла река“ е под законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Защитена местност “Мендрите на Бяла река” е обявена за опазване на застрашени видове птици, включително египетски лешояд и скален орел, както и за опазване на крайречни местообитания. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България