Семинар против отровите в България

© Зелени Балкани

В края на март 2018 г. в Стара Загора се проведе работна среща на тема „Сътрудничество и повишаване на капацитета за предотвратяване смъртността на лешояди от ветеринарно медицински продукти и отрови“. В нея се включиха над 40 представители на РИОСВ, Областните дирекции по безопасност на храните, БАБХ, Асоциация на прокурорите в България, Зелени Балкани, БДЗП и Фондът за дивата флора и фауна. Те дебатираха по проблемите с отровите, продуктите за растителна защита и ветеринарномедицинските препарати, които оказват влияние върху популациите на лешоядите.

Срещата бе двудневна, като първият ден представители на различни организации и институции направиха презентации по темата. В края на деня по време на дебат се отдели специално внимание на протокола за вземане на проби при случаи на отравяне.

Вторият ден бе отделен на практическите занимания. Екипът за борба с отровите на БДЗП – Николай и кучето Барс изнесоха демонстрация, на която Барс безпогрешно успя да намери скритите предварително трупове на животни в района на Спасителния център на Зелени Балкани. Последва кратко обучение по вземане на материал за токсикологичен анализ, съхраняването му и изпращането му до лаборатория. След което отново по време на дебат се акцентира върху съдебната практика при случаи на отровени животни, проблемните и стъпките за решаването им.

С тази среща бе поставено началото на сътрудничеството с компетентните органи по проблема, свързан с рисковете за лешоядните птици от употребата на препарати за растителна защита и ветеринарно медицински продукти. Предстоят срещи с фермери и ветеринарни лекари в районите, където гнезди египетският лешояд, за да проучим по-подробно, какви са практиките за употреба на потенциално рисковите вещества. Теренните посещения ще започнат още идната седмица от Дунавската равнина, района на Ломовете и ще продължат в района на Провадийско-Роякското плато, Камчийска планина, Сливен, Източните Родопи. Планира се в теренните проучвания да вземе участие и кучето Барс.

Всички документи, протоколи и предложения, генерирани по време на срещата, ще бъдат изпратени до съответните компетентни институции и участниците в срещата. А в края на годината ще се съберем отново, да направим една равносметка на постигнатите резултати.

Работната среща бе част от дейностите по проект „Нова надежда за египетския лешояд“ LIFE16 NAT/BG/000874 и проект  „Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите” LIFE14 NAT/NL/000901.

Документи

< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България