Планина Тимфи

Планина Тимфи
Национално име: Oros Tymfi (Gkamila)
 
Местоположение
Тимфи е една от най-големите и най-високи планини в Гърция, включваща значителна част от планинската верига северен Пинд. Районът се пресича от реките Аоос и Видоматис и включва Национален парк Викос-Ааос.

Ландшафт и биоразнообразие
Това е една от най-незасегнатите и богати с биоразнообразието си области в Гърция. Покрит e  с широколистни, иглолистни и смесени гори, храстови формации, обширни субалпийски тревни площи в областите с по-висока надморска височина, високопланински езера, стръмни върхове и скали. Районът се пресича от някои от най-големите и най-дълбоки проломи на континента (Викос и Ааос). Видовото разнообразие, наличието на много ендемични растения, както и високата естественост и мозаичност на екосистемите, нарежда областта сред най-важните в Европа за биологичното разнообразие.

Значение
Важна зона за размножаващи се грабливи птици и видове, свързвани с алпийски и горски местообитания. Гнездящите птици включват четири от десетте вида в Европа, които са ограничени в Евразийския високо-планински (алпийски) биом. В миналото Gypaetus barbatus и Gyps fulvus са се размножавали в местността, докато Neophron percnopterus все още гнезди тук.

Поминък
В продължение на векове човешката дейност е спомогнала за формирането на тези ценни местообитания. Тя включва горско стопанство, животновъдство и екстензивно земеделие в нископланинската зона. През последните години Тимфи се е превърнала в една от най-популярните дестинации за планински и еко-туризъм в Гърция.

Заплахи
Основните заплахи включват изоставянето на традиционната употреба на земята, каквото е екстензивно животновъдство, дребното земеделие , както и горските пожари. Дейностите свързани с първичния сектор постепенно се изместват от сектора на услугите и в момента местната икономика разчита на туризма и свързаните с него дейности.  В резултат на това пътната мрежа непрекъснато се подобрява и разширява, което от своя страна води до раздробяване и постепенен упадък на местообитанията на ключовите за областта видове, до увеличаване на антропогенния натиск и незаконния лов. Значителен проблем за лешоядите е незаконната употреба на отровни примамки, както и намаляването на възможностите за намиране на храна, особено вследствие на затварянето на бунищата и по-стрикните закони, свързани с изоставянето в околността на животински трупове и останки от кланниците.

Природозащитен статус
•    SPA: GR2130009 Oros Tymfi (Gkamila) (27,416 ha, 51 %)
•    SPA and SCI: GR2130002 Koryfes Orous Smolika (19,976 ha, 37 %),
•    SCI: GR2130001 Ethnikos Drymos Vikou - Aoou (12,794 ha, 24 %), GR2130004 Kentriko Tmima Zagoriou (33,115 ha, 4.9 %), GR1310001 Vasilitsa (8,013 ha, 0.1 %),
•    NP: Northern Pindos (194,646 ha, 96 %)
•    NFP: Vikos - Aoos (12,833 ha 24 %)
•    WR: Iliochoriou - Vrysochoriou Dimou Tymfis (4,479 ha, 8 %), Charadra Aoou (Konitsas - Eleftherou - Papigkou) (3,523 ha, 7 %), Valia Kyrna (Samarinas) (1,710 ha, 3 %), Papigko (1,059 ha, 2 %), Pades (2,076 ha, 4 %)


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България