Загуба на местообитания

Гнездовите територии, които заемат египетските лешояди трябва да отговарят на редица условия. Това са райони с изобилие на храна и достатъчно скали с подходящи гнездови ниши. Добрите ловни територии се характеризират с отворен хълмист релеф със запазено традиционно екстензивно животновъдство и богатство на диви животни като костенурки, таралежи, лалугери, зайци и сърни. Разораването на пасищата и ливадите, интензификацията в животновъдството, разработването на кариери и изграждането на инфраструктурни обекти, соларни и ветроенергийни паркове са сред основните причини водещи до загубата на местообитания и влошаване качеството на средата. Така египетските лешояди са принудени да напуснат територии, които са обитавали в продължение на десетки години. Осъществяването на антропогенна дейност в близост до гнездата също може да прогони птиците и да стане причина за гнездови неуспех. Като места за нощувка лешоядите често използват стари сухи дървета, които в резултат на природни явления или човешка намеса биват унищожавани. Всички тези фактори оказват неблагоприятен ефект върху дивата популация на египетския лешояд.

destruction

Снимка: Добромир Добрев


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България