Южен горски комплекс Евру

Специална защитена зона Нотио Дасико Симплегма Евру GR 1110009
 
Местоположение
Този район се намира в югоизточния край на Родопи планина с няколко села, които принадлежат към община Александруполис.

Notio mapЛандшафт и биоразнообразие
Характеризира се с ниски хълмове и нископланински райони, покрити с широколистни гори с дъбове, ясени, габъри и храстови формации. Преди 40 години  естествените многогодишни дъбови гори са залесени повторно с борови гори. Насажденията са били изгорени през 2009 г. и 2011 г., и оставени на тяхната естествена регенерация без нови залесявания. Южната част на района  включва естествена гора от стар черен бор, в близост до делтата на Еврос, която е важна област за гнездене и нощуване на грабливи птици.  Тук има една гнездящата двойка на Белоопашати орел, а заедно с двойката в Национален парк Дадя, представляват единствените две двойки в област Еврос. Над 45 Spotted Eagles се приютяват в гората от черен бор по време на зимуването им. В района има много скални стръмнини, като най-впечатляващо е  ждрелото на река Авантас.  В областта са регистрирани редки растителни видове като Eriolobus trilobatus, както и ендемични видове пеперуди.

Notio

Широколистни гори и характерни скални стръмнини WWF / G. Mercier)

Значение
Областта е важен екологичен коридор за грабливи птици и други бозайници между делтата на Еврос и гората Дадя. Тя  включва последните възвишения на Родопа планина до река Еврос, които са важен миграционен коридор за грабливите и водоплаващите птици. В източната част на областта е колонията от 13 двойки белоглави лешояди. Значими видове са: белоопашатият орел, скалният орел, царският орел, черният лешояд, белоглавият лешояд , Lesser-spotted Eagle, Spotted Eagle, Short-toed Eagle, Booted Eagle, Long-legged Buzzard, Eagle Owl and Black Stork и черният щъркел. Преди две в района се е наблюдавала  и територия, населявана от с египетски лешояд.

Поминък
Основната употреба на земята включва горското стопанскто, селското стопанство, животновъдството и минното дело. Горите са експлоатирани за дърва за огрев и индустриална дървесина. Животновъдството е намаляло, като в момента е съсредоточено около селата. Традиционното земеделие, характерно с нивите с малка площ, създава земеделска земя с висока степен на биологично разнообразие.

Notio Dasico

Характерна долина със стръмни скали (WWF / J. Gracia)
Заплахи
В следствие на интензивната употреба на горите,  широколистните гори са много млади и с малко стари дървета. Горите са гъсти, особено храстовите формации, поради намаляването на добитъка. Регистрирана е незаконна употреба на отровни примамки основно за лисици. През последното десетилетие в близост до колонията на белоглавия лешояд са разработени кариери за добив на строителен материал за пътища. Военната дейност е особено интензивна в този регион и натискът за изграждане в бъдеще на обширно поле за военни учения е много силен.

Природозащитен статус
Територията е част от мрежата на Специално защитени зони, и  "Орнитологично важни места” в страната.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България