Гората Дадя-Суфли

Местоположение
Националния парк Дадя-Лефкими-Суфли се намира в центъра на областта Еврос и периферията на Родопите. Състои се от ниски гористи хълмове с изобилие от малки долини и няколко земеделски земи. Той принадлежи към община Суфли.

Dadia map

Ландшафт и биоразнообразие
Гората  Дадя се намира в зона с ниска надморска височина (от 10 до 640 м н.в.) и доминиращата топографска особеност на парка е мрежата от ниски хълмове и вериги от хълмове, с преобладаване на умерено стръмни склонове, които са разделени от долини,  пресичани от  временни потоци.
В националният парк преобладават горските масиви. Над 70% от площта е покрита от дъбови и борови гори, смесени или самостоятелни. Останалата част от района е земеделска земя (15%), поляни (9%) и села / пътища (3%).
Мозайката от местообитания и слабата експлоатация на природните ресурси са допринесли за голямото  биоразнообразие на района, където се наблюдават уникални и редки видове флора фауна. През последните 20 години е регистриран и изследван  значителен брой  видове флора и фауна, който се състои от: около 360-400 вида растения, включително 25 орхидеи и 104 вида пеперуди. Тази статистика го нарежда сред 10-те основни райони за пеперуди в Гърция; 12 - 13 вида земноводни и 29 вида влечуги, т.е това е един от районите с най-многобройна популация на  влечуги в Европа. В областта са открити също така 60 до 65 вида бозайници, 24 от които са прилепи, като  повечето от тях са застрашени видове. Освен това са регистрирани поне 17 вида риби и най-малко 371 безгръбначни видове. Регистрирани са общо 203 вида птици (размножаващи се: 132), сред тях 36 дневни и 7 нощни хищни вида.


Значение
Грабливите птици са от особен интерес, не само заради големия брой на видовете, открити  в Националния парк и особено в рамките на зоната на проекта, но и заради големите популации на някои от тях.  В сравнение с други части на Гърция, се срещат  по-големи популации от Lesser Spotted Eagle and the Short-toed Eagle, докато популацията на черния лешояд представлява последната колония в Гърция и на Балканския полуостров през последните 2 десетилетия. В района се среща също така голяма популация от Черен щъркел.  Неотдавна националният парк Дадя стана убежище за популацията от Египетски лешояд  в Тракия, както и в цяла Гърция, въпреки че през последното десетилетие популацията е намаляла от 8-10 двойки до 4-5 двойки.

Dadia cliff


Характерен горски пейзаж (WWF / G. Azoridis)

Поминък
Основните местни дейности са земеделие, характеризиращо се с малки по площ ниви, отглеждане на животни на свободна паша, горско стопанство със селективнa сеч, екотуризъм и опазване на природата. Тези дейности влияят положително на състоянието на местообитанията и ландшафта. Обширните гори от стари дървета благоприятстват за гнезденето на грабливите птици, а  земеделските земи и пасищата - за изхранването им. И все пак  малкият брой на животновъди и земеделски производители не може да запази мозаичността на местообитанията на цялата площ на националния парк, с изключение на областите около няколкото села. Горските хищни видове преоблавават пред едрите грабливи птици, предпочитащи редките гори и пасища.

Dadia farmland


Традиционна земеделска земя около село Дадя (WWF / D. Skartsi)

Заплахи
Гъстите гори основно с борови дървета, са уязвими по отношение на горските пожари, които могат да бъдат много разрушителни, заради високите температури и сушата,  която преобладава през лятото. Въпреки че през последните 30 години броят на животновъдите се стабилизира, наскоро е регистрирано изоставяне на животновъдството, което се счита за една от най-големите заплахи в бъдеще. Някои от причините за изоставянето са застаряването на земеделските стопани, обезценяването на професията сред младите хора поради  трудностите и социалния стандарт на живот, както и ниските доходи на земеделските производители в миналото. Незаконната употреба на отровни примамки за контрол на лисици или за борба с на конкуренцията сред собствениците на ловни  и  овчарски кучета е заплаха, която периодично се появява от и засяга популациите на лешоядите и на едрите грабливи птици. Тази дейност е по-контролирана в границата на Националния парк, за разлика от в прилежащите региони.

Природозащитен статус
Гората е обявена за защитена местност през 1980 г. с две основни зони и буферна зона. През 2006 г. приридозащитния статус бе подобрен и гора Дадя  е обявена за Национален парк, като се запазва същата площ на  защитената местнос от 42,800 ха, в които 7,800 ха. са включени в строго защитена зона.

Dadia small farmlad

Земеделска земя с малка площ близо до село Дадя (WWF /B. Carcamo)

 

 

 


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България