Мост Арда

Защитена зона „Мост Арда” (BG0002071)

arda
Местоположение
Защитена зона „Мост Арда” се намира в Източните Родопи, част от долината на река Арда между язовирите „Студен кладенец” и „Ивайловград”. Поречието между село Рабово и град Маджарово, заедно с гористите планински склонове и скални масиви на Иранов рид, оформят границите на зоната.

Most Arda map 

Ландшафт и биоразнообразие
Най-голяма площ тук заемат широколистните сухолюбиви гори, земеделските земи, тревни и храстови съобщества примесени със средиземноморски растения като червена хвойна, глог и жасмин. От по-интересните видове животни могат да се наблюдават южен гребенест тритон, горска дългокрака жаба, ивичест и македонски гущер, голям стрелец, шипобедрена и шипоопашата костенурка, сърна, белка, горски сънливец, дива котка, лисица, прилепи и др.
От 142 вида птици 31 са включени в Червената книга на България, а 65 са от европейско природозащитно значение. “Мост Арда” е място важно за опазването на южни и топлолюбиви видове като испанското каменарче, големият маслинов присмехулник, белочелата сврачка и др.
Значение
Тази защитена зона е от голямо значение за опазването на лешоядните птици.  Тя е едно от малкото места в България, които са от световно значение за опазването на черния и египетския лешояд.

arda 
Снимка: Калоян Христов

Поминък
Земеделие, горско-стопански дейности.
Заплахи
Защитена зона „Мост Арда” е район, който е силно зависим от човешките дейности. Намаляването на традиционното животновъдство, както и на едрите диви животни ограничава възможностите на лешоядите да намират естествена храна.  Бракониерството, пожарите, използването на отрови, опасните електроразпределителни мрежи и незаконната сеч допълват картината със заплахите за дивата природа. Сериозни проблеми от последните години са разораването на пасищата и инвестиционни проекти, свързани с добив на злато и ветроенергийни паркове. 
Природозащитен статус
Понастоящем 11 % от територията са поставени под законова защита съгласно Закона за защитените територии. В границите на мястото се включват три защитени местности  и две природни забележителности, обявени с цел опазване на скални образувания и характерен ландшафт.  През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България