Камчийска планина

Защитена зона „Камчийска планина” (BG0002044)

kamchiiska
Снимка: Добромир Добрев

Местоположение
Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На изток граничи с Черно море, на север, запад и юг  достига до долината на река Камчия, река Луда Камчия и седловината, отделяща я от Еминската планина.
Ландшафт и биоразнообразие

Kamchiiska map
Основните местообитания са горските, представени от дъбови, букови гори и смесени широколистни гори.  Обработваеми земи и ливади са разпръснати около населените места. Разпръснато разположени скални масиви се намират главно в западната част на планината. Животинският свят тук е представен от дъждовник, усойница, орел рибар, полубеловрата мухоловка, сив кълвач, лисица, чакал,  мечка, благороден елен и др. В района на Камчийска планина са установени 189 вида, от които 47 са включени в Червената книга на България, а 81 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Зоната е ценна поради значението й за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Камчийска планина е разположена на прелетния път Via Pontica и има международно значение като типично място с тесен фронт на миграция за прелитащите над нея реещи се птици – щъркели, пеликани и грабливи птици. Зоната е от значение за опазването на световно застрашения египетски лешояд.
Поминък
Горско стопанство и земеделие.

kamchiiska
Снимка: Добромир Добрев

Заплахи
Поради наличието на селища и развита инфраструктура, значителни части от Камчийска планина са лесно достъпни за хората. Горите са застрашени от интензивните горско-стопански дейности и неустойчивото им управление. Електроразпределителните мрежи, преизпасването на пасищата,  урбанизацията, разораването на  ливадите са основната причина за унищожаването на тези местообитания. Допълнителни проблеми са незаконните сметища, кариерите за добив на пясък и камъни, иманярството, бракониерството, делтапланеризмът.  Развитието на туризма през последното десетилетие доведе до безконтролно и бързо застрояване на бреговата ивица и загуба на крайбрежни местообитания. Особено опасни за мигриращите птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове.
Природозащитен статус
В Камчийска планина има 7 защитени територии (обхващащи само 0,5%) обявени за  опазване на смесени дъбови гори и скални ландшафти. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България