Сакар

Защитена зона „Сакар” (BG0002021)

Сакар_1Местоположение
Защитената зона „Сакар” се намира в югоизточната част на България и представлява нископланински район със заоблени хълмове и отворени долини в общините Свиленград и Тополовград.

Sskar map

Ландшафт и биоразнообразие
Характерните местообитания за нея са сухолюбиви тревни съобщества, храсталаци от драка и смесени дъбови гори. Край много от реките в Сакар все още растат стари дървета от бяла и хибридна топола - добра гнездова база за грабливите птици. Зоната има голямо видово разнообразие. Тук се срещат балканска чесновница, змиегущер, вдлъбнаточел смок, горски сънливец, благороден елен, див заек, лалугер, чакал и др. От застрашените в световен мащаб видове могат да се видят шипобедрена, шипоопашата костенурка и пъстър пор.
Птичото разнообразие е още по-голямо - 221 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България, а 96 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Сакар е от изключителна важност за опазването на грабливите птици в страната, особено за някои видове като царския орел, белоопашатия мишелов, малък креслив орел, малкия орел и черната каня. В миналото зоната е предоставяла благоприятни условия за развитието популацията на египетския лешояд. В момента вида отсъства от зоната.

Sakar_2

Поминък
Районът се използва от местните хора екстензивно (по традиционен и щадящ природата начин, с минимална употреба на химикали, тежки машини и прекомерно експлоатиране на почвата) основно за животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горскостопански дейности.
Заплахи
Проблеми водещи до загуба на биоразнообразие са разораването и изоставянето на пасищата, пожари в сухите пасища, ливади или в места с изкуствено залесени иглолистни дървесни видове, бракониерството, изграждането на ветроенергийни и соларни паркове на места с висока природозащитна стойност.
Природозащитен статус
Около 0,1 % от територията на Сакар е защитена по Закона за Защитените Територии (ЗЗТ). На територията има седем природни забележителности, обявени за опазване на ландшафти, скални образувания или редки растителни видове. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България