Планината Дускон, Ореокастро, гората Меропи, долината Горму и езерата Делвинакиу

Планината Дускон, Ореокастро, гората Меропи, долината Горму и езерата Делвинакиу
Местни наименования: Ori Douskon, Oraiokastro, dasos Meropis, koilada Gormou kai limnes Delvinakiou

Местоположение
Хълмистата местност е разположена на Погони при Йоанина, на границите с Албания. Включва високата част на долината на река Каламас, гръцката част на планинската верига Дускон и планината Касидиарис.
 
Ландшафт и биоразнообразие
В района преобладават дъбови гори, редуващи се в сложна мозайка от горски и селскостопански екосистеми със зърнении бобови насаждения и пасища, както и реки с крайречна растителност, езера, временни и постоянни блата и влажни ливади. Планините Дускон и Касидиарис са покрити с обширни планински пасища, горски пасища с дъбове и стръмни склонове.

Значение
Това е важен район за видовете, размножаващи се в горските местообитания и за грабливите птици като Circaetus gallicus, Accipiter brevipes, Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus. В миналото областта е приютявала голяма популация на Neophron percnopterus (47 индивида в началото на 80-те години.)

Поминък
Основните човешки дейности са земеделие, животновъдство и горско стопанство.

Заплахи
Основните заплахи за най-значимите за областта видове включват незаконната употреба на отровни примамки, сечта и извозването на големи (стари, зрели)дървета, пресушаването и постепенното унищожаване на мочурливите местности, замърсяването, изоставянето на традиционните земеделски дейности, интензификацията на земеделието и незаконния лов.

Природозащитен статус
•    SPA: GR2130010 Oros Douskon, Oraiokastro, Dasos Meropis, Koilada Gormou, Limni Delvinakiou (17,410 ha, 49 %)
•    WR: Prosilio - Ronitsa (Delvinakiou) (2090 ha, 5 %)


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България