Долината Филиури

Местоположение
Районът на долина Филиури се намира в североизточната част на Гърция, близо до границата с България. Помашките села, разпределени в района принадлежат към община Ариана. Той  обхваща водосбора на река Филиури с дълбоки и стръмни долини.

Koilada Filioru map

Kolaida

Долината Филиури (WWF/B. Carcamo)

Ландшафт и биоразнообразие
Основната растителност се състои от маквиси средки масиви от дъбови гори, използвани за паша. Близо до границата с България се срещат букови гори с много стари дървета. Изобилието на скални разкрития сред  дълбоките долини представляват подходящи места за гнездене на грабливи птици като скален орел, сокол скитник и египетски лешояд. Освен по-големите села като Кексрос, Хлои, Рагадаи т.н., много малки селца, заобиколени от житни полета, прекъсват обширната гора, създавайки малки "оазиси", допринасящи за значимото биоразнообразие на района.


Значение
Това е важeн район за размножаващи се и за прелетни грабливи птици, за горските видове и  за тези, свързани с храстовите съобщества. Във видовете, които са от значение се включват скалният орел, белоглавияt лешояд, царският орел, соколът скитник и черният лешояд. Цялата област е включена в територията за набавяне на храна на черните лешояди, които пътуват от Национален парк Дадя, за да ловуват в пасищата на района. Потвърдено е, че скалните разкрития на река Фиури се изполват от черния лещояд за нощуване. Също така в района се наблюдава една активна двойка Египетски лешояд.

Поминък
Животновъдството е основната дейност на местните общности, които живеят в традиционните помашки села. Въпреки интензивната експлоатация на горите за производство на промишлена дървесина и дърва за огрев, все още има групи от стари дъбови и букови дървета, особено в пасищата по билата на хълмовете или по недостъпните склонове и потоци.

Koilada


Традиционни животнoвъдни практики (WWF /B. Carcamo)

Заплахи
Незаконната употреба на отровни примамки за контрол на лисици и вълци нанася сериозни щети върху популациите от лешояди и местните двойки на големите орли.  На места прекомерната употреба на земята за паша е довело до унищожаване на горите и до ерозия на почвата. По-голямата част от ветрогенераторите, изградени в Тракия през последното десетилетие, се намират в този район. Отрицателното въздействие на тези вятърни паркове върху лешоядите, грабливите птици и прилепите, вече е доказано въз основа на наблюдаваната смъртност.  Ако планираното изграждане на по-голям брой  ветрогенератори се осъществи, се очаква по-голям риск за оцеляването на тези видове, особено на черния лешояд и белоглавия лешояд.


Природозащитен статус
Долина Филиури е включена в  групата на “Области под специална защита”,  “Oбектите с обществена значимост” и  “Области значими за птиците”.

 


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България