Провадийско - Роякско плато

Защитена зона „Провадийско-Роякско плато” (BG0002038)

Provadia
Снимка: Добромир Добрев

Местоположение
Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между градовете Шумен и Провадия, като включват скалните масиви Невша - Венчан и Комунари.

Provadiisko-Royaksko plato map
Ландшафт и биоразнообразие
Половината от защитена зона (ЗЗ) „Провадйско-Роякско плато“ е заета от широколистни гори с чувствително преобладаване на дъб. Останалата площ е разпределена между обработваеми земи, пасища с храстова  растителност и разпръснати скални комплекси. Тук се срещат обикновена чесновница, бумка, кримски гущер, змия пясъчница, орел змияр,  малък орел, сърна, белка, дива свиня и др. В района на Провадийско-Роякското плато са установени 160 вида, от които 36 са включени в Червената книга на България, а 68 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Провадийско-Роякското плато е едно от петте най-важни места в страната за опазването на египетския лешояд и синявицата. В долината на река Провадийска често спират за пренощуване и хранене десетки хиляди щъркели и грабливи птици по време на миграция.
Поминък
Земеделие и горско-стопански дейности.
Заплахи
Мястото е чувствително към човешките дейности, причиняващи безпокойство на птиците: алпинизъм, делта- и парапланеризъм, туризъм.  Бракониерството и иманярството, урбанизацията на района, намеренията за изграждането на ветроенергийни паркове са основните причини за загуба на ценни местообитания.
Природозащитен статус
В Провадийско-Роякското плато има 4 защитени територии (обхващат 0,3% от теритоирята му) обявени за опазване на гнездови находища на застрашени видове птици, характерен ланшафт и стари дъбови гори. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България