Крумовица

Защитена зона „Крумовица” (BG0002012)

Krumovica

Снимка: Волен Аркумарев
Местоположение
Защитена зона (ЗЗ) „Крумовица“ се намира в Южна България и обхваща долини в средното течение на река Крумовица, заедно с река Дюшун дере и прилежащите към тях възвишения и склонове на Източните Родопи. Мястото обхваща землищата на селата Горна Кула и Чал.

Krumovitsa map 
Ландшафт и биоразнообразие
Речните брегове са с  крайбрежна дървесна растителност от тополи, върби, черна елша и изобилна храстова растителност (къпина и шипка). На отделни места има стари дъбови гори и обработваеми площи. Тук се срещат тънък стрелец, змия червейница, шипобедрена и шипоопашата костенурки, скална зидарка, испанско каменарче, черния щъркел, малък орел, вълк, дива свиня, сърна и др.
В района на Крумовица са установени 136 вида птици, от които 26 са включени в Червената книга на България, а 64 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом и е  една от най-важните зони за опазването на световно застрашените  черен и египетски лешояд.
Поминък
Земеделие, горско стопански дейности и (екстензивно) животновъдство.
Заплахи
Намаляването на отглежданите домашни животни вследствие обезлюдяването на района, както и на намаляването на умрелите в природата животни ограничава значително възможностите на лешоядите да намират естествена храна. Пожари, бракониерство, отровни примамки, електроразпределителни мрежи и нещадящи природата инвестиционни проекти застрашават биоразнообразието на района.
Природозащитен статус
На територията на ЗЗ „Крумовица“ и има две малки природнизабележителности, обявени за опазване на ландшафти. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България