Централно Загори и източната част на планина Митсикели

Централно Загори и източната част на планина Митсикели
Национално име: Kentriko Zagori kai anatoliko tmima orous Mitsikeli
 
Местоположение
Това е планинска и хълмиста област, простираща се от югоизточните поли на планина Тимфи до планина Митсикели, северно от езерото Иоанина.

Ландшафт и биоразнообразие
В Митсикели преобладават хабитати на Kermes дъб, появяващи се основно като храстови формации, вседствие на продължителна паша, докато на определени места, особено в най-влажите райони, се формират чисти широколистни гори. В централно Загори преобладават широколистните дъбове, но се срещат най-вече на разстояние то селищата, тъй като продължителната им употреба за материал за огрев е довело до значително унищожаване на хабитата. Изключение правят защитените гори на места в близост до селищата около църкви или гори, посветени на светци. Те за много важни за размножавашите се грабливи птици, кълвачи и пойни птици. Северната част на Мистикели е стръмна, влажна и е покрида от смесени гори, както и от иглолистни гори. Тези гори са също така важни гнездови райони за грабливи птици, които ловуват в планинските ливади и пасища. На запад, южната периферия на Викос (Викаки), образува ждрела, приютяващи редки видове, които гнездят на скали и скални отвеси.

Значение
Това е важна област за видове, свързани с горски, горско-аграрни и пасищни местообитания като Ciconia nigra, Falco naumanni, Falco vespertinus, Falco peregrinus, Pernis apivorus, Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Circus macrourus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus.

Поминък

Основните човешки дейности са селско стопанство, животновъдство и горско стопанство.

Заплахи

Основен проблем за местообитанията в района е изоставянето на традиционната употреба на земята (животновъдство и селско стопанство), които са оформяли ландшафта в продължение на векове. Това е довело до постепенното залесяване на откритите пространства, хомогенизиране на горско-аграрните ландшафти и до намаляване на мозаичните местообитания, особено на тези екосистеми в подножието на планината, които са важни най-вече за сврачки и хищни видове. Лешоядите в района са пряко застрашени от незаконно използване на отровни примамки, както и от намаляването на хранителните наличности, поради затваряне на сметища и на по-строгите правила в селските райони по отношение на изоставянето на животински трупове и останки от кланниците. Ето защо се счита за необходимо поддържането на хранилки. Освен това, непрекъснатото пътно строителство през планинските пасища, горските пожари, незаконния лов и често неподходящото управление на горите (сеч и извозване на зрели дървета, интензивното разработване) също представляват важни заплахи.

Природозащитен статус
•    SPA and SCI: GR2130008 Oros Mitsikeli (8,436 ha, 18 %)
•    SCI: GR2130004 Kentriko Tmima Zagoriou (33,115 ha, 65 %)
•    NP: Northern Pindos (194,646 ha, 88 %)
•    EA: Lake Pamvotida (41,655 ha, 8 %)
•    WR: Ag. Athanasios - Sipitoura (Asprapangelon - Elatis) (333 ha, 0.7 %)


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България