Ломовете

Защитена зона „Ломовете” (BG0002025)

Lomovete
Снимка: Добромир Добрев

Местоположение
Защитена зона (ЗЗ) „Ломовете“ е  разположена в северозападната част на Лудогорието, на 20 км югоизточно от град Русе между селата Иваново, Пепелина, Кривня и Сваленик.

Rusenski Lom map 
Ландшафт и биоразнообразие
Защитена зона (ЗЗ) „Ломовете“ обхваща комплекс от дълбоко врязани в равнината каньони с характерни отвесни варовикови стени по дължината на меандрите на река Русенски Лом и притоците й. Основни местообитания са горските и широко разпространените храсталаци от келяв габър, драка и люляк на места с ливадни и тревни съобщества. По  долината, главно около селищата има селскостопански площи.
Тук се срещат пъстър смок, медянка, червен ангъч, синявица, пъстър пор, видра, благороден елен, 24 вида прилепи и др. В района на Ломовете са установени 149 вида птици, от които 37 са включени в Червената книга на България, а 59 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Зоната е ценна поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Мястото е едно от най-важните в страната за опазването на египетския лешояд и други защитени видове птици.
Поминък
Земеделие горско стопански дейности.
Заплахи
Територията е чувствителна към дейности, причиняващи безпокойство на видовете птици гнездящи по скалите. Скално катерене, делта- и парапланеризъм, иманярство, 
бракониерство, продължаващото застрояване на територията, разораването на пасищата и ливадите са основните причини за загубата на ценни за птиците местообитания.
Природозащитен статус
Около 16% от „Ломовете“ са под законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Голямо е значението на природен парк “Русенски Лом”, обявен за опазване на уникален равнинен каньон и застрашени растителни и животински видове. През 1989 година територията става  Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България