Антихаски планини и Метеора

Антихаски планини и Метеора
Национално име: Antichasia ori kai Meteora
 
Местоположение
 

Ландшафт и биоразнообразие
Районът се характеризира със залесени планини и хълмове с впечатляващите скалисти образувания (Метеора) и манастири, построени по върховете им. Включен е в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Покрит е с обширни широколистни гори (предимно дъбови), области с храстова растителност, обширни обработваеми площи, пасища и крайречни гори в долините, които формират уникална мозайка от екосистеми. Областта е една от най-важните в Гърция за грабливите птици. Характерно за района е продължителното практикуване на екстензивно животновъдство и на дейности от първични сектор с ниска интензивност.
Значение
Този район е важен за размножаващите се грабливи птици и видовете вързани с горски и открити високопланински местообитания. Известен с това, че приютява най-голямата популация на Neophron percnopterus в Гърция. Други важни видове, размножаващи се в района са Ciconia nigra, Falco naumanni, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Accipiter brevipes, Buteo rufinus, Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus, Coracias garrulus.

Поминък
Човешките дейности включват горско стопанство, животновъдство, селско стопанство и отдих. Туризмът, както религиозен, така и културен (също така екотуризъм в последните години и алтернативен туризъм - предимно планинско катерене), представлява изключително важен източник на доходи, особено за град Каламбака.

Заплахи
Незаконната употреба на отровни примамки, закриването на незаконните бунища на Калампака и постепенното изоставяне на традиционната употреба на земята, най-вече постепенното намаляване на животновъдството и подобряването на хигиенните условия на животните, са допринесли за гибелта на популациите от египетски лешояд в района. Други сериозни заплахи, включват безконтролното практикуване на скално катерене, осветяването на скалните образувания на Метеора, свръхексплоатацията на повърхностните води на реките, замърсяването от бунището на Каламбака, интензивното стопанисване на горите и залесяването на земеделски земи. Допълнителни заплахи са изграждането на горски пътища, интензификацията на селското стопанство, минната дейност (добив на пясък, рудници) и незаконния лов.

Природозащитен статус
•    SPA: GR1440005 Potamos Pineios - Antichasia Ori (55,224 ha, 83 %)
•    SCI: GR1440003 Antichasia Ori - Meteora (60,625 ha, 91 %), GR1440002 Kerketio Oros (Koziakas) (50,431 ha, 5 %)
•    WR: Kotroni Gerakariou (1,892 ha, 3 %), Kanalaki (Kastrakiou - Vlachavas) (662 ha, 1 %), Arkoudorema - Plastiras (Spathadon) (593 ha, 0.9 %), Svoros - Petromagoula (’Ellinokastrou’ - Lioprasou) (1,165 ha, 0.1 %)
•    CHA: Koziakas (51,864 ha, 8 %)
•    WHS: Meteora (387 ha 0.6 %)


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България