Планините Цена и Пиново

Планините Цена и Пиново
Национално име: Ori Tzena kai Pinovo
 
Местоположение
Планините Цена и Пиново са разположени в централната част на планинската верига Аридеа, на границата с Бившата югославска република Македония. Областта включва низиннaта област в полите на планина Пиново и платото между Нотиа – Периклия – Лагадия, хълмистата зона между тях, както и планините Цена и Пиново от пролома Пефкото на запад, до река Липаро на изток в долината Периклия.
 
Ландшафт и биоразнообразие
Това е една от най-интересните по отношение на орнитоложката си ценност област в Гърция. Покрита е с обширни широколистни гори (дъб и бук), алпийски и субалпийски пасища и на по-ниска надморска височина - обширни обработваеми земи (детелина и зърнени култури), разделени от живи плетове, напоителни канали и потоци. В нископланинската зона преобладават мозаично разположените пасища, области със средиземноморска храстова растителност, гори, както и обширни области с културни насаждения, които вероятно представляват най-значителната хранителна зона за много грабливи птици. Широките проломи на планинските вериги и разпръснатите скални разкрития около цялата територия са от изключително значение за грабливите птици.

Значение
Това е важно място за гнездене и хранене за грабливите птици и видовете, свързани с горски и открити високопланински местообитания. Среща се и значителна популация от Gyps fulvus (не гнездящи). Сред важните за региона видове са и Bonasa bonasia, Falco biarmicus, Falco cherrug, Neophron percnopterus, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus, Coracias garrulus.

Поминък
Основните човешки дейности са земеделие, животновъдство и горско стопанство.

Заплахи
Основните заплахи, които се наблюдават в областта, са изоставянето на традиционната употреба на земята, зaлесяването на изоставените обработваеми земи и пасища с плантации от черна акация (Robinia pseudoacacia), незаконната употреба на отровни примамки, бракониерство, интензивната експлоатация на горите и изграждането на малки хидроелектрически станции в Пефкото, Етохори и долината Фустани, както и проектите за строеж на паркове от вятърни електрогенератори.

Conservation status
•    SPA and SCI: GR1240002 Ori Tzena (12,577 ha, 68 %), GR1240001 Koryfes Orous Vora (40,435 ha, 10 %)
•    SCI: GR1240003 Oros Paiko (35,252 ha, 2.3 %)
•    WR: Tzena - Pinovo Dimou Exaplatanou (11,814 ha, 65 %)


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България