Орейнос- Еврос –Килада- Дерейу

Зона под специална защита Орейнос- Еврос –Килада- Дерейу  (GR1110010)

Местоположение
Този област се намира в североизточната част на Гърция, в близост до българската граница. Принадлежи към община Суфли и по-голямата част от селата са традиционни помашки села. Областта обхваща водосбора на река Диаволорема, която формира дълбоки и стръмни склонове.

Oreinos mapЛандшафт и биоразнообразие
Областта е гъсто залесена и по-малко засегната от пашата. Ниските хълмове са покрити от дъбови и букови гори, като на места се наблюдава вторично залесяване с бор. В по-голямата част от областта преобладават слабо залесени райони, на места със стари дъбови дървета, използвани за традиционното екстензивно животновъдство. Реката Диаволорема пресича района, създавайки области с крайречна растителност и малки скални разкрития. В много ограждения около полетата, са останали овощни дървета, чиито плодове служат за храна на бозайниците.

Oreinos forest

Широколистни гори (WWF / G. Mercier).
Значение
Това е важна област главно за размножаващите се грабливи птици, за горските видове, за видовете свързани със земеделските земи и  храстовите формации, както и за мигриращите грабливи птици. Областта се намира в непосредствена близост до Национален парк Дадя и е често използвана от лешоядите като територия за набавяне на храна. В тези долини рядко се наблюдава кафявата мечка, за разлика от вълкът, който поддържа постоянна малка популация. Старите дъбове и скалните разкрития са подходящи за гнезда на грабливите птици. Значими видове са: скалният орел, черният лешояд, малкият креслив орел, орел змияр, малък орел и черният щъркел. В района се наблюдава една територия с египетски лешояд, но двойката не е активна.

Поминък
Основните занимания на жителите са горското стопанство и животновъдството. Дъбовата гора се използва за дърва за огрев, докато буковата и боровата гора - за индустриална дървесина. Употребата на горите е по-интензивно в дъбовите гори, тъй като търсенето на дърва за огрев е високо. В помашките села животновъдството е все още активен отрасъл, но тази дейност постепенно се изоставя.

Oreinos oak trees

Дъбовете, използвани като фуражи за кози и овце, (WWF / D. Skartsi)

Заплахи
Намаляването на добитъка застрашава  възможността за набавяне на храна за лешоядите, което е заплаха също и за поддържането на откритите горски пространства. Друга  заплаха е и незаконната употреба на отровни примамки за лисици и вълци, а също и поставянето на отрови за кучета в резултат на неформално решаване на съперничествоτο между овчари и ловци заради загубата на кучетата им. Интензивната употреба на горите и премахването на старите дървета заплашва местата за размножаване на грабливите птици и на други видове птици като кълвачите. В района има няколко ветрогенератора, но броят на планираните вятърни централи е многo голям и това е потенциално висок риск за грабливите птици и лешоядите.


Природозащитен статус
Този район е част от зоните под специална защита, обекти с обществена значимост и  орнитологично важните места в страната.

oak forest


Дъбови гори в Derio (WWF / Г. Azoridis,,


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България