Централни Родопи и долината на река Нестос (Места)

Централни Родопи и долината на река Нестос (Места)
Национално име: Kentriki Rodopi kai koilada Nestou
 
Местоположение
Областта включва централните части на Родопската планинска верига, със западна граница планина Фалакро, а източна – планина Кула (Ксанти). На север се простира до гръцко-българската граница, а южната й граница е долината на реката и изкуственото езеро Нестос до язовира Тисаврос.

Ландшафт и биоразнообразие
В областта се наблюдават четири растителни зони. Дъбова зона ( 300-800 м.), с преобладаваши видове Quercus frainetto, Quercus pubescens и Quercus dalechampii; зона на смесените буково – иглолистни гори (800 -1000 м), с типични видове като Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; зона на черния бор, която е разположена  мозаично на определени територии в границите на предишните и следващите растителни зони; и най-накрая зона на иглолистните гори над 1000 м. надморска височина, с преобладаващи смесени масиви οт видовете шотлански бор, норвежки смърч и  сребриста бреза. В допълнение, на тази надморска височина има незонална растителност с мочурища, където преобладаващата растителност са мъховете и сухите тревни съобщества с Festuca spp., както и скалните разкрития, проломите и тревните съобщества в субалпийската зона. Тези обширни гори, включително и девствени букови и иглолистни гори (например необезпокояваните естествени екосистеми на непокънатите гори на Фрактос, както и горите на Цичла и Шенту), са едни от най-продуктивните в Гърция.

Значение
Mястото е от значение за животинските видове, свързани с високопланинските гори, особено за видове като Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus and Aegolius funereus. В района се наблюдават шест вида кълвачи.

Поминък
Човешката дейност в района включва горско стопанско, животновъдство и в последните години – екотуризъм.

Заплахи
Горите, намиращи се в региона са едни от най-продуктивните в Гърция, но също така са ценни и във връзка с биоранообразието си. В следствие на липсата на други икономически дейности, разработването на горите е особено интензивно, което води до деградацията на определени части от територията. Особено през последните пет години, изграждането а допълнителни широки горски пътища улесни достъпа на тежкотоварни машини. Това, в комбинация с липсата на стриктен надзор по отношение на сечта и извозването на трупите, често води до изнасянето на по-големи количества дървен материал от планираното, но най-вече до нарушения на екосистемите, засягайки горските птичи популации, както и популациите на големите бозайници. Язовирните стени, изградени около Нестос (Места), са превърнали реката в резервоар. Друга заплаха е изоставянето на традиционното ползване на земята, особено животновъдството, което е играло решаваща роля за формирането на тази планинска екосистема.

Conservation status
•    SPA: GR1140007 Partheno Dasos Kentrikis Rodopis (572 ha, 0.4 %)
•    SCI: GR1140003 Periochi Elatia, Pyramis Koutra (7,447 ha, 6 %), GR1140002 Rodopi (Simyda) (6,715 ha, 5 %), GR1140001 Dasos Fraktou (1,090 ha, 0.8 %), GR1120003 Oros Chaintou - Koula kai gyro koryfes (3,492 ha, 0.1 %)
•    WR: Potamou Nestou (20,371 ha, 12 %), Aetorachi Paranestiou (5,412 ha, 4 %), Partheno Dasos Sillis (Paranestiou) (5,188 ha, 4 %), Drymou Dimou Stavroupolis (8,077 ha, 1.8 %), Nevrokopi, Leivadakiou, Achladias, Mikrokleisouras, Volakos, Granitou Dimou K. Nevrokopiou (10,725 ha, 0.1 %)
•    BGR: Central Rodopi virgin forest (607 ha, 0.5 %), Paranesti virgin forest (464 ha, 0.3 %), Tsichla - Chaidou beech forest, Xanthi (15 ha, 0,01 %)


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България