Котленска планина

Защитена зона „Котленска планина” (BG0002029)

Kotlenska 

Снимка: Добромир Добрев

Местоположение
Котленска планина се намира в централния дял на Източна Cтара планина. Границите й се определят от реките Тича на север до вливането й в язовир Тича, Стара река на запад и Луда Камчия на юг. На изток достига до Върбишкия проход.

 

Kotlenska map
Ландшафт и биоразнообразие
Силно пресечен терен. От главното било на планината към долините на реките Тича и Луда Камчия се спускат ясно оформени била със стръмни склонове Около две трети от територията на планината е покрита с широколистни гори, а останалата част е заета от открити пространства, използвани за пасища и селскостопански земи. По високите части на планината се срещат варовикови скали и карстови образувания. Тук се срещат дъждовник, усойница, малък креслив орел, лещарка, полубеловрата мухоловка, вълк, лисица, язовец и др. На територията на Котленска планина са установени 182 вида птици, от които 51 са включени в Червената книга на България, а 81 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Зоната е ценна поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Това е място от  световно значение за гнезденето на ливадния дърдавец.  През Котленска планина преминава най-западната част на черноморския прелетен път Via Pontica, където ежегодно преминават над 3000 грабливи птици. Територията е важна за опазването на световно застрашения египетски лешояд.
Поминък
Районът е сравнително слабо населен, главно по периферията, в долините на реките. Основен поминък са горско стопанство и земеделие.
Заплахи
Местообитанията в Котленската планина са чувствителни към човешки дейности, свързани с управление на горите и поддържане на ливадите и пасищата. Туризма и селищата са до голяма степен локализирани и не оказват значително въздействие на територията като цяло. Проблем представляват бракониерството, алпинизма, делта- и парапланеризъма.  
Природозащитен статус
В Котленската планина има 24 защитени територии, които обхващат едва 1.3% от територията й. Те са обявени за опазване на характерен ланшафт, първични букови гори, редки грабливи птици и уникален карстов ланшафт. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България