Добростан

Защитена зона „Добростан” (BG0002073)

dobrostan
Снимка: Волен Аркумарев

Местоположение
Защитена зона (ЗЗ) „Добростан“ се намира в Западни Родопи, Южна България. Носи името на едноименния планински рид и обхваща съседни такива - Белочерковски, Черни, Чуката и Кръстова гора.

Dobrostan map
Ландшафт и биоразнообразие
Добростан е средно и високопланинска територия със сложен релеф, прорязан от речни долини. Най-голяма площ от територията заемат горските местообитания предимно от широколистни, иглолистни, смесени гори следвани от храстовите съобщества, пасища и ливади. Тук се срещат жълтокоремна бумка, степен гущер, слепок, черен кълвач, благороден елен, мечка, вълк и др. В Добростан са установени 149 вида птици, от които 28 са включени в Червената книга на България, а 60 са от европейско природозащитно значение. 
Значимост
Зоната е ценна поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени
местообитания, растения и животни като  египетския лешояд, скалния орел,  лещарката, глухаря, белогърбия кълвач и др. 
Поминък
Горско стопанство, животновъдство, туризъм.

Dobrostan
Снимка: Волен Аркумарев

Заплахи
В района се извършват горско-стопански и земеделски дейности, туризъм и др. Интензивните сечи в старите гори, разораването на пасища и ливади, умишлените палежи, залесяването с нетипични за района видове, почвената ерозия, използването на отдалечените пасища непълноценно, изграждането на малки ВЕЦ,  движението с моторни превозни средства извън пътищата (включително и офроуд) са само част от реално съществуващите проблеми.
Природозащитен статус
В границите на Добростан са включени 14 защитени територии. Те обхващат само 4.3% от зоната и са обявени с цел опазване на ландшафти, иглолистни гори, скални образувания или местообитания на редки растителни и животински видове. Резерватът “Червената стена е обявен през 1962 г., през 1977 г. е обявен от UNESCO (по програмата “Човек и биосфера”) за биосферен резерват. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България