За проекта Помощ за египетския лешояд

 

Име на проекта: „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция"

Код на проекта: LIFE10 NAT/BG/000152

Кратко име на проекта: „Помощ за египетския лешояд”

Цел: Предотвратяване изчезването на египетския лешояд в България и Гърция.

Продължителност: 5 години (01.10.2011 - 31.12.2016).

Целеви райони: 27 Натура 2000 зони (12 в България и 15 в Гърция)

Партньори: Проектът обединява 4 партньора от 3 страни: Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF Гърция, Кралското дружество за защита на птиците (RSPB). Координатор на проекта е БДЗП.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ:

LIFE10_152_E7_Survey_Turkey_1LIFE10_152_C5_CCTV

-  Проучване върху причините за провал при гнезденето или понижен гнездови успех при популацията на Балканите;

-  Проучване на нови гнездови територии, места за временно пребиваване, миграционните пътища и местата за зимуване на вида, чрез сателитно проследяване на индивиди;

-  Повишаване познанията за факторите, оказващи смъртоносно влияние върху популацията на Балканите, с акцент върху използването на отрови в миналото и настоящето; 

-  Проучване предпочитанията на вида към характеристиките на местообитаията, относителното изобилие на хранителни ресурси и повишаване познанията за хранителния му спектър по време на размножителния период; 

-  Идентифициране на потенциално опасната електропранесна мрежа за вида в целевите райони по проекта в България и Гърция

ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ:

LIFE10_152_C5_NestGuardingLIFE10_152_C4_Platforms_1

-  Осигуряване на безопасна храна за млади, подрастващи и размножаващи се индивиди;

-  Разработване на план за действие на вида в Гърция;

-  Предприемане на мерки за повишаване на гнездовия успех, чрез намаляване на безпокойството и заплахите по време на гнездене;

-  Обезопасяване на опасната електропранесна мрежа за вида в целевите райони по проекта в България и Гърция.

РАБОТА С МЕСТНИ ОБЩНОСТИ:

LIFE10_152_D4_AE_Meeting_Madjarovo1

-  Създаване на мрежа от поддръжници сред местните общности против използването на отрови;

-  Промотиране на агроекологични мерки и ползите от тях за земеделските стопани във връзка с опазването на египетския лешояд;

РАБОТА С ШИРОК КРЪГ ЕКСПЕРТИ ПО ВИДА:

-  Укрепване на мрежа от експерти по вида в национален и международен мащаб;

-  Принос към изграждането на национален капацитет за борба с престъпления срещу диви птици;

-  Сътрудничество с организации и институции от държави по миграционния път на вида.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Намаляване на основните заплахи за египетския лешояд в България и Гърция чрез:

-  Повишаване на познанията за факторите, оказващи смъртоносно влияние върху балканската популация;

-  Повишаване на познанията за гнездовите територии, местата за временно пребиваване, миграционните пътища и зимовищата на балканската популация;

-  Намаляване на заплахата върху вида, свързана с използването на отрови в проектните Натура 2000 зони;

-  Осигуряване на регулярно подхранване с безопасна храна на млади, подрастващи и размножанващи се индивиди;

-  Подобряване на гнездовия успех;

-  Ограничаване на безпокойството и незаконното преследване на вида;

-  Осъществени тестови механизми за предотвратяване на престъпления срещу природата, в частност египетския лешояд;

-  Ограничаване смъртността, причинена от токов удар;

-  Ясно заявена подкрепа от ключовите местни общности при опазването на египетския лешояд;

-  Публикуване на Национален план за действие за вида в Гърция;

- Изградена и разширена международна мрежа от местни поддръжници и партньори по продължение на миграционните пътища на размножаващата се популация египетския лешояди от Балканския полуостров.

Финансиране: Общият бюджет на проекта е 2 625 742 евро.

Финансирането се осъществява по програмата LIFE+ на Европейската комисия, от Фондация „Левентис” и от Гръцкия Зелен Фонд.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България