Два възрастни египетски лешояда от България със сателитни предаватели

05.08.2015
  • Начало
  • Новини
  • Два възрастни египетски лешояда от България със сателитни предаватели
Борис - възрастен мъжки египетски лешояд от Източни Родопи, България, с поставен сателитен предавател.

През юли бяха поставени сателитни предаватели на още два египетски лешояда от България – този път възрастни птици.

До 2015 г., в рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ с предаватели бяха екипирани общо 20 лешояда (18 млади: 8 в България, 7 в Гърция, 2 в Македония и 1 в Албания; и 2 възрастни лешояда в Гърция). Броят на маркираните млади птици беше достатъчен да се направят анализи на миграцията им, местата за зимуване и причините за смъртност им през първите две години от живота им (повече по темата можете да прочетете в публикацията на Опел и кол. 2015). Въпреки, че маркирания с предавател лешояд Лазарос разкри шокиращи факти относно мащабите на нелегалното използване на отровни примамки в Гърция, броят на маркираните възрастни птици е все още недостатъчен за да бъдат направени по-сериозни емпирични изводи относно използването на гнездовите територии, миграцията и причините за смъртност при възрастните птици. А според наскоро публикуван популационен анализ за съседна Македония, именно тази възрастова група се оказва най-приоритетен за опазване с оглед просъществуването на популацията (Велевски и кол. 2014). Именно поради тази причина, тази година партньорите в проекта  - БДЗП, Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF Гърция и Кралското орнитологично дружество (RSPB), положиха целенасочени усилия  да бъдат уловени и маркирани с предаватели възрастни египетски лешояди от Балканите.

Улавянето и поставянето на предаватели на възрастни птици обаче съвсем не е бърза и лесна задача. Приготовленията започнаха още тази пролет, със завръщането на лешоядите. Така в Западна Гърция, през април беше уловен първият за тази година възрастен лешояд – Аоос. Оказа се, че птицата гнезди в Албания, но се храни често в района на Коница.

В България, тази пролет беше монтирана клетка на улавяне на лешояди една от площадките за подхранване в Източните Родопи. За съжаление, двукратно клетката беше разрушена от неблагоприятни атмосферни условия. Поради напредването на сезона, през юли в страната гостуваха д-р Майк МакГрейди (от International Avian Research), Джени и Юън Уестън (от RSPB) чуждестранни експерти с опит в ловенето на хищни птици, които да предадат знания и да помогнат на екипа на БДЗП.  Бяха изпробвани различни полеви техники, но безспорно най-ефективен за България се оказа методът с изхвърляне на мрежа (whoosh net). Така през втората половина на юли бяха уловени две възрастни птици, мъжка и женска, които носят звучните имена Борис и Джени. И при двете предавателите вече успешно излъчват сигнал - птиците гнездят в Източни Родопи, продължават да посещават гнездата си и да се грижат за своето потомство. Информацията, която ще съберем чрез Борис и Джени ще на първо време ще помогне да научим повече за използването на гнездовите територии и поведението на птиците, което от своя страна ще помогне за по-ефективното опазване на вида в страната.

С цел намаляване риска от безпокойство, тъй като и трите уловени тази година птици са гнездящи, предвижванията на Аоос, Борис и Джени ще бъдат показани на уебсайта на проекта, след като птиците започнат есенната си миграция.

 

Аоос - възрастен египетски лешояд от Албания с поставен сателитен предавател през април 2015 г.
Екипът на Гръцкото орнитологично дружество (HOS), който улови лешояда Аоос в Западна Гърция.
Подготовката за улавяне и поставяне на предаватели на възрастни египетски лешояди започна още рано напролет преди тяхното пристигане от Африка.
Майк Макгрейди помага със своя опит на екипа на БДЗП в улавянето на лешояди в Източни Родопи, за да им бъдат поставени предаватели.
Джени и Юън Уестън (RSPB) помагат със своя опит на екипа на БДЗП в улавянето на лешояди в Източни Родопи, за да им бъдат поставени предаватели.
След няколко месеца подготовка беше уловен и маркиран мажкият лешояд Борис.
Екипът на БДЗП и RSPB с маркирания лешояд Борис.
Джени - вторият възрастен египетски лешояд от България с поставен предавател през 2015 г. - този път жeнска птица.
Джени от RSPB поставя сателитен предавател на Джени от Източни Родопи.
Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа