Експерти от 7 държави обмениха опит за египетския лешояд

06.08.2013
  • Начало
  • Новини
  • Експерти от 7 държави обмениха опит за египетския лешояд
сн. Димитър Градинаров/БДЗП

От 29 юли до 3 август в Източните Родопи се проведе международен обучителен семинар за полеви техники за изследване на египетските лешояди. На събитието присъстваха представители на природозащитни организации от всички Балкански страни, където свeтовно застрашеният вид все още се среща: България, Гърция, Македония, Албания и Турция. Гости на събитието бяха и експерти от  Великобритания и Судан - едно от ключовите места за зимуване на Балканската популация. Целта на семинара беше да се обмени актуална информация за вида в различните Балкански страни, по пътя на миграция и местата за зимуване. В първите два дни бяха направени презентации за различните дейности по проекта: различни техники за мониторинг на гнездовите територии, охрана на гнезда, допълнително подхранване на двойки, борба с отровите в Гърция, взимане на проби, сателитно проследяване. Останалите презентации акцентираха върху състоянието на популацията на египетските лешояди на Балканите и върху трансграничното сътрудничество между страните на пътя на миграция като средство за опазване на вида.
Следващите 3 дни участниците посветиха на теренната работа. На 3 млади египетски лешояда бяха поставени сателитни предаватели. Имената, които им дадохме са Аспарух, Сание и Ибрахим. Имената са дадени на доброволци и участници в поставянето на предавателите. Сателитните предаватели дават много ценна информация за миграционните пътища на птиците, зимните им квартири, заплахите и причините за смърност.
На трите лешоядчета с предавателите и на още пет бяха взети проби за изследване, кръв и ДНК. Участниците в семинара не само наблюдаваха процеса по вземане на проби, но и се включиха в процеса, така че да могат да повторят процедурата и в собствената си страна.
Вземането на мерки за намаляване на смъртността в една от страните по миграционния път на птиците не е достатъчно, ако има заплахи в другите страни по маршрута им. Затова международното сътрудничество  е една от най-важните дейности за опазването на мигриращите птици и в частност на египетския лешояд. Обмяната но опит между организациите, работещи за опазването на египетския лешояд, идентифицирането на рисковете и минимизарането на заплахите са от критична важност в момент като сегашния, когато популацията на египетския лешояд е на ръба на оцеляването.
Следете пътя лешоядите, които маркирахме миналата година тук. Малките със сателитни предаватели ще проследяваме, след като излетят от гнездата си.
Семинарът е организиран в рамките на проект LIFE+ „Помощ за египетския лешояд“, финансиран от ЕК и проект „Изграждане на капацитет за опазване на мигриращите Египетски лешояди (Neophron percnopterus) от западна Палеарктика по местата им за зимуване в Етиопия, Судан и Чад", финансиран от Програмата на Обединените нации за околна среда (UNEP/CMS Raptors MoU).

сн. Димитър Градинаров/БДЗП
сн. Димитър Градинаров/БДЗП
сн. Димитър Градинаров/БДЗП
сн. Димитър Градинаров/БДЗП
сн. Димитър Градинаров/БДЗП
сн. Димитър Градинаров/БДЗП
сн. Димитър Градинаров/БДЗП
сн. Димитър Градинаров/БДЗП
Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа