Обществено допитване относно Планa за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP)

24.01.2017
  • Начало
  • Новини
  • Обществено допитване относно Планa за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP)
© Жечо Планински

Меморандумът за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), заедно с LIFE проектът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП): „Помощ за египетския лешояд“, отправят покана за обществено допитване относно Планa за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP).

Началото на първия вариант на EVFAP бе дадено по време на семинар, състоял се през 2015 г. в София, в който участваха над 70 експерти, природозащитници и представители на властите от 33 страни. Той бе публикуван на три езика – английски, френски и руски. Периодът на общественото допитване ще продължи до 20-ти февруари 2017 г.

От самото начало, тези, които водят подготовката на EVFAP приемат подход на сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на териториалния обхват на EVFAP (Балканите, Централна Азия, Кавказ, Близкият Изток, Централна и Източна Африка). Целта на допитването е максимално да се подобри качеството на съдържанието и заключенията, съдържащи се в EVFAP.

Освен, че е публикуван в Интернет на три езика, са отправени и индивидуални покани към близо 1000 заинтересовани лица. Основните целеви групи, към които е насочено допитването са: национални правителствени органи, компании от частния сектор (Електроразпределителни компании, строителни компании и т.н.), природозащитни организации, университети, изследователски институти, консултанти, орнитолози и всички други лица, които имат интерес в областта на опазването на египетския лешояд.

Получените коментари ще бъдат прегледани и при възможност ще бъдат включени във финалния вариант на EVFAP, който ще бъде завършен през март 2017 г. и ще бъде интегриран като ключов елемент на Многовидов план за действие за опазване на афро-евразийските лешояди  (Vulture MsAP). Този план в момента е в процес на подготовка и ще бъде приет на 12-та среща на  Конференцията на страните (COP12) към CMS през Октомври 2017 на Филипините.

EVFAP кратък преглед

Египетският лешояд е „Световно застрашен“ вид според Червения списък на IUCN, заради бързия спад в популацията в повечето от областите си на разпространение, особено в Европа, Африка и Индия. Европейската популация на вида е намаляла с над 50% за последните 50 години, а Балканската – с повече от 80% само за последните 30 години, като в момента е под сериозна заплаха от изчезване.

Египетските лешояди от Балканите са далечни мигранти, които прекарват зимните месеци в зоната на Сахел в Африка, като повечето от причините за смъртност при вида се проявяват по миграционния път. За да бъде спрян спадът на балканската популация, през 2015 г. LIFE+ проектът „Помощ за египетския лешояд“ в сътрудничество с Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), инициираха разработването на Планa за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP). Като се има предвид частичното припокриване на миграционните пътища, огромните пропуски в познанията и силната нужда от действия за някои от съседните популации на вида, фокусът на EVFAP са египетските лешояди, гнездящи в Балканите, Централна Азия и Кавказкия регион, които мигрират през Средния Изток и зимуват в Централна и Източна Африка.

Общата цел на EVFAP в дългосрочен план, е да подобри природозащитния статус на египетския лешояд в териториалния обхват на плана, като първоначално го сведе до „Уязвим“ и в крайна сметка да постигне благоприятен природозащитен статус на вида в целия му обхват. По-конкретните цели са свързани със запазване на нивото на сегашната популация на египетския лешояд в зоните със стабилни популации и да се обърнат негативните тенденции в тези области от обхвата на FAP, където са отчетени големи спадове за последните 30 години.

Началото на първия вариант на EVFAP бе дадено по време на семинар, състоял се през 2015 г. в София, в който участваха над 70 експерти, природозащитници и представители на властите от 33 страни. Подробна информация за разпространението на вида по региони, неговият статус и тенденции в популацията му бяха събрани с помощта на въпросник, разпространен преди семинара.

По-рано през 2015 г., на координационното звено на Raptors MoU бе възложен Преглед на изпълнението на „Плана за действие на ЕС за опазване на египетския лешояд“. Общата цел бе да бъдат разбрани по-добре успехите, предизвикателства и поуките от този план, приет през 2008 г., както и да се включи тази информация в  EVFAP. Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) представи резултатите от този преглед на EVFAP семинара в София.

Участниците в семинара идентифицираха най-големите заплахи за вида по миграционния му път: отровите (най-вече незаконната употреба на отровни примамки, предназначени за други хищници), токовите удари и сблъсъците с вятърни електроцентрали, директното преследване. Идентифицирани бяха следните основни нужди: дългосрочни изследвания и мониторинг; обозначение на защитените зони (извън ЕС); изграждане на природозащитен капацитет; подобряване на обмена на информация; координиране на НПО инициативи; партньорства с промишлеността (напр. енергетика, селско стопанство); и подобряване на обществената осведоменост и публичност.

Предвижда се EVFAP да се реализира за 10-годишен период и да се преразглежда на всеки 5 години. Предлага се да бъде създадена EVFAP работна група за насърчаване и подпомагане на изпълнението на плана в рамките на всяка от страните, попадащи в неговия териториален обхват.

Каним всички колеги и съмишленици да коментират EVFAP, като пратят бележките си до Д-р Стоян Николов (stoyan.nikolov@bspb.org), с копие до CMS (cmsoffice.ae@cms.int).  Крайният срок за коментари е 20-ти февруари 2017.

В случай че имате въпроси, или имате нужда от документа в Word формат, не се колебайте да се свържете с Д-р Стоян Николов (БДЗП / БърдЛайф България) по и-мейл или на мобилен телефон: +359 878 599 372.

 

Референтни документи и връзки

Чернова на EVFAP – английски

Чернова на EVFAP – френски

Чернова на EVFAP – руски

Доклад от EVFAP семинара (юли 2015) – английски

Доклад от EVFAP семинара (юли 2015) – френски

Доклад от EVFAP семинара (юли 2015) – руски

 

Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа