За проекта Нова надежда за египетския лешояд

small.jpgИме на проекта:

Опазване на египетския лешояд по миграционния му път, LIFE16 NAT/BG/000874

 

Кратко име:

Нова надежда за египетския лешояд

 

Цел на проекта:

 

Опазване на най-източната популация на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция. Целите на проекта са в съответствие с най-актуалния стратегически документ за опазване на вида: Планът за опазване на Балканската и Централноазиатската популации на египетския лешояд по пътя им на миграция (EVFAP), който е ключов компонент от Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP). Трите основни направления на работа по проекта са:

1. Понижаване на смъртността при възрастните птици чрез:

• Редуциране броя на смъртните случаи, причинени от преднамерено или случайно отравяне, токови удари и сблъсък с енергийна инфраструктура в гнездовите територии на вида;

• Елиминиране на ограничителния фактор липса на безопасна храна в гнездовите територии;

• Смекчаване на заплахите по миграционния път – намаляване на смъртните случаи в резултат на отравяне, бракониерство, токови удари на местата със струпване и с тесен фронт на миграция.

2. Прилагане на целенасочена пилотна програма за въвеждане в природата на птици, размножени на затворено, с цел подсилване на Балканската гнездова популация и подпомагане по-бързото й възстановяване;

3. Повишаване на осведомеността и подкрепата за опазването на египетския лешояд чрез ангажиране на съответните заинтересовани страни.

 

Дейности:

 

Първата основна цел, свързана с понижаване на смъртността при възрастните птици, включва:

• Проучване на въздействието на селскостопанските препарати и идентифициране на опасните за лешоядите ветеринарномедицински продукти, както и тяхната употреба, с цел изготвяне на адекватна природозащитна стратегия за смекчаване на вредния ефект от тях;

• Лобиране за осигуряване на подходящи промени в законодателството, отнасящи се до употребата на опасни пестициди и ветеринарномедицински продукти;

• Разработване на местни планове за действие срещу отровите в дивата природа;

• Изпробване на алтернативни методи за намаляване на конфликта между хората и дивите животни, който има отрицателно влияние и върху популацията на египетските лешояди;

• Създаване на пан-балканска мрежа от заинтересовани страни в борбата срещу отровите в дивата природа;

• Оценяване на размера на загубите в популациите на египетските лешояди, причинени в следствие на отравяне, електрически удари и бракониерство по протежение на миграционния път;

• Създаване на контролирани местни екарисажи за отпадъци с животински произход на ключови места за подпомагане на скитащи птици;

• Намиране на алтернативи при използването на стрихнин или други отрови в борбата срещу бяса в места на струпване на египетски лешояди в  зимовищата в Африка;

• Понижаване на смъртността на египетски лешояди, причинена от енергийна инфраструктура (сблъсъци с вятърни турбини и токови удари) по миграционния път;

• Развитие на местен капацитет за борба с незаконното убиване и трафик на птици по миграционния път.


Втората основна цел е да се подпомогне възстановяването на балканската популация на вида, чрез специфично пригодена стратегия за повторно въвеждане на птици в природата, която включва:


• Създаване на ядро от  египетски лешояди с Балкански произход, което се отглежда и размножава на затворено и което да осигури генетичен фонд и ресурс за подсилване на гнездящата популация в България и Гърция;

• Разработване и пилотно тестване на Балканска стратегия за повторно въвеждане на египетски лешояди в природата.


Третото направление от дейности има за цел да повиши осведомеността и подкрепата за опазването на египетския лешояд чрез ангажиране на съответните заинтересовани страни. Разработването на концепцията за тези дейности ще се основава на резултатите от етнографско изследване и ще се направлява от комуникационна стратегия и целеви кампании. В това направление ще съдействат и резултатите от изследване за нивото на осведоменост и нагласите на заинтересованите страни в някои ключови за вида зони. Предвиждат се две големи международни кампании:

• „Километър за египетския лешояд“: кампания, посветена на основните заплахи за вида, насочена към местните общности и широката общественост по пътя на миграция на вида;

• „Полети с лешояда“- кампания за ангажиране на бъдещи поддръжници.


Допълнителни усилия за комуникация ще бъдат насочени към:

• Повишаване на съпричастността и ангажираността на общността чрез създаване на местни поддръжници;
• Осигуряване на национално и международно медийно отразяване на проекта;
• Международно сътрудничество с експерти по пътя на миграция на вида за популяризиране на нуждата от неговото опазване;
• Създаване на интерактивен уебсайт, информационни табели, печатни комуникационни материали.

Осигуряване на адекватно управление на проекта, мониторинг и и изготвяне на доклади чрез:

• Ефективен екип и Надзорен съвет на проекта;
• Техническо и финансово отчитане;
• Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта върху целевия вид и природозащитния статус на проектните зони;
• Оценка на социално-икономическото въздействие на дейностите по проекта върху местната икономика и населението;
• Оценка на въздействието на проекта върху функционирането на екосистемите.

 

Очаквани резултати:

• Дивата природа: 15% увеличение на целевата популация на египетския лешояд, както и благоприятен ефект за популациите на други хищни птици извън ЕС (Турция, Централна Азия и Африка).
• Заетост: създадени работни позиции (20% увеличение на ниво бенефициенти) и изграден капацитет у заинтересованите страни.
• Комуникация: повишаване на информираността на 140 000 000 души на три континента.Продължителност:

5.5 години (1.7.2017-31.12.2022)

 

Целеви райони:

 • Балканите: България, Гърция, Македония и Албания
 • Средния Изток: Турция, Сирия, Ливан, Йордания, Саудитска Арабия, Египет
 • Африка: Етиопия, Нигер, Нигерия и Чад

 Партньори:

Координиращ бенефициент: Българско дружество за защита на птиците

Асоциирани бенефициенти:

 1. Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция
 2. WWF Гърция
 3. Кралско дружество за защита на птиците (RSPB)
 4. Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD)
 5. BirdLifе за Близкия Изток
 6. BirdLife Африка
 7. Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI)
 8. Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU)
 9. Зелени Балкани

 

Финансиране:

5,848,458 €, от които 4,386,343 € осигурени от програма LIFE на Европейската комисия.

 

Website: www.LifeNeophron.eu

 

Информация за предишния LIFE проект "Помощ за египетския лешояд" може да бъде намерена тук.


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България